SOS :: Security Operation Space
17 июля, среда, 00:00
|
Hot News:
Издатель документа:
 
Тип документа:
Тематика:
Год публикации с: по:
14.07.2018 г.
doc
145.50 K

Держстандарт України

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює одиниці фізичних величин (далі — одиниці), які підлягають обов'язковому застосуванню в Україні, а також їхні назви, позначення і правила використання цих одиниць.

1.2 Обов'язковому застосуванню в Україні підлягають основні одиниці Міжнародної системи одиниць*) а також десяткові кратні та частинні від них одиниці.

1.3 Стандарт не поширюється на одиниці, які застосовуються у наукових дослідженнях та публікаціях їхніх результатів, якщо у них не розглядають і не використовують результати вимірювання конкретних фізичних величин, а також на одиниці, що їх отримують за експертними оцінками або умовними шкалами**).

*) Міжнародна система одиниць — когерентна система одиниць, що її було прийнято та рекомендовано Генеральною конференцією з мір і ваг (ГКМВ) у 1960 р.; на наступних ГКМВ неодноразово уточнювалась.

**) Приклади умовних шкал: Шкали сейсмічності Бофорта та Ріхтера, шкали твердості Роквелла та Віккерса, шкали світлочутливості матеріалів, шкали інтенсивності кольорів, міжнародна цукрова шкала.

1.4 Назви і позначення одиниць, регламентовані цим стандартом, слід використовувати у нормативних документах, у всіх видах документації, що розробляється чи переглядається, на розроблюваних засобах вимірювальної техніки, в науково-технічних публікаціях, навчальній та довідковій літературі, у навчальному процесі всіх навчальних закладів.

1.5 В усіх видах документації на експортну продукцію, включно із супровідною документацією, слід застосовувати міжнародні позначення одиниць; у документації, яка залишається у виробника, дозволяється використовувати українські позначення одиниць.

1.6 В усіх засобах вимірювальної техніки на табличках, шкалах і щитках слід застосувати міжнародні позначення одиниць. При маркуванні виробів на їхніх щитках також треба застосувати міжнародні позначення одиниць.

1.7 Одночасне застосування міжнародних і українських позначень одиниць в одному виданні не допускається, за винятком публікацій, що стосуються одиниць фізичних величин.

1.8 Похідні одиниці SI та позасистемні щодо SI одиниці регламентує ДСТУ 3651.1.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
14.07.2018 г.
pdf
689.30 K

Держстандарт України

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт встановлює загальні вимоги та правила скорочень слів в українській мові,

особливі випадки скорочень, що найчастіше трапляються у бібліографічному описі, та умови їх

застосування.

Вимоги стандарту є обов'язковими для видавців, бібліотек, Книжкової палати України,

органів науково-технічної інформації, поліграфічних підприємств та організацій, які складають

або використовують бібліографічні описи різних видів документів, незалежно від носіїв

інформації.

Він може бути також рекомендований для установ та організацій будь-якої сфери

діяльності.

Допускається застосовувати специфічні скорочення, що не передбачені цим стандартом,

чи коротші варіанти скорочень слів, чи абревіатури назв періодичних і продовжуваних видань

в аналітичному описі та абревіатури назв міжнародних організацій у разі наявності у виданні їх

розшифрування.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
14.07.2018 г.
doc
100.50 K

Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держспоживстандарту України (УкрНДІССІ)

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні правила та методи прийняття міжнародних і регіональних стандартів як національних ідентичних та модифікованих стандартів, а також їх застосування

Положення цього стандарту застосовують у разі прийняття стандартів міжнародних організацій зі стандартизації, членом яких є Україна, а також інших міжнародних і регіональних організалй, за якими Генеральною угодою з тарифів і торгівлі та Світовою організацією торгівлі визнано праве приймати нормативні документи.

Положення цього стандарту застосовують усі суб'єкти підприємницької діяльності, що ^ ють в Україні, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, які н.ікону ють роботи в означеній сфері.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
10.07.2018 г.
doc
142.50 K

Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України (УкрНДІССІ)

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у сфері стандартизації т= тісно пов'язаній з нею процедурі встановлення відповідності продукції, процесів і послуг певним вимогам, яке полягає у випробуванні, оцінюванні відповідності, інспектуванні та нагляді за відповідністю, у декларуванні, сертифікації, реєстрації, затвердженні та акредитації

1.2 Терміни, установлені цим стандартом застосовують у нормативних документах, у відповідній навчально-методичній і довідковій літературі та в інших текстах незалежно від виду носив інформації

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
10.07.2018 г.
zip
511.54 K

Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держспоживстандарту України (УкрНДІССІ)

Цей стандарт установлює мету, принципи та основні завдання стандартизації, суб'єкти та об'єкти стандартизації, нормативні документи у сфері стандартизації (далі — НД) та види стандартів, правила позначання НД та організацію робіт зі стандартизації.

Положення цього стандарту застосовують, виконуючи роботи зі стандартизації чи використовуючи ЇЇ результати, усі суб'єкти стандартизації та суб'єкти господарювання незалежно від форми власності та виду діяльності, а також громадські організації.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
10.07.2018 г.
pdf
617.61 K

ISO/IEC Директивы Часть 2, 2001 Пятое издание, 2004

Область применения

Настоящая часть Директив ISO и IEC определяет правила построения и формулирования

документов, предназначенных стать международными стандартами, техническими условиями

или общедоступными техническими условиями. Если это целесообразно, правила также можно

применить к техническим отчетам или руководствам. Все эти типы документов вместе далее

именуются документами, если не потребуется иного.

Правила предназначены обеспечивать разработку таких документов, подготавливаемых

секретариатами комитетов ISO и IEC, настолько единообразно, насколько это целесообразно вне

зависимости от технического содержания.

Здесь также содержатся некоторые рекомендации, касающиеся представления.

Типографские подробности и расположение публикуемых документов здесь не рассматриваются;

они определяются стилем, принятым публикующей организацией.

Издатель: Other Тип: международный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
10.07.2018 г.
doc
537.50 K

Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держспоживстандарту України (УкрНДІССІ)

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 У цьому стандарті визначено правила, як будувати, викладати положення та оформлювати національні стандарти, а також вимоги до їхнього змісту та рекомендації щодо внесення змін до них.

Цих правил треба дотримуватися, розробляючи інші нормативні документи національного рівня прийняття (кодексів усталеної практики, настанов, технічних умов тощо).

1.2 Положення цього стандарту можна поширювати на нормативні докуменіи інших видів і рівнів прийняття (ухвалювання).

1.3 Цей стандарт призначено для органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, які роз¬робляють, експертують, перевіряють чи застосовують стандарти.

1.4 Оформлювати національний стандарт, як впровадження міжнародного (регіонального, націо¬нального іншої держави) стандарту потрібно, застосовуючи цей стандарт разом з ДСТУ 1.7.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
22.05.2018 г.
pdf
1.82 M

В настоящем документе описываются ключевые бизнес-компоненты Экосистемы Hacken. Он также излагает детали продажи токенов Hacken

Издатель: Other Тип: международный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
17:06
16:15
16:15
16:13
14:15
11:46
11:15
09:15
08:15
08:15
07:15
06:15
06:15
05:28
16:31
16:02
15:39
15:15


© 2013—2019 SOS :: Security Operation Space (Пространство Операций Безопасности)  // Обратная связь  | 0.184
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на sos.net.ua.